Obchodní podmínky

internetového obchodu www.dofal.cz

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím v obchodních vztazích uzavřených prostřednictvím systému elektronického prodeje internetového obchodu www.dofal.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří neoddělitelnou součást Kupní smlouvy.

Vymezení pojmů

Prodávající - provozovatel internetového obchodu www.dofal.cz, kterým je obchodní firma DOFAL JS s.r.o. se sídlem nám. 28. října 24, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 97950, IČO: 05830371;

Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.dofal.cz odesláním elektronické Objednávky Prodávajícímu;

Zboží - výrobky nebo služby v nabídce internetového obchodu www.dofal.cz;

Objednávka - odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného Zboží z nabídky internetového obchodu www.dofal.cz a cenu tohoto Zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu Prodávajícího;

Spotřebitel - je Kupující, který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání;

Podnikatel - je Kupující, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v Obchodních podmínkách pro podnikatele.

Kupní smlouva – kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím podle §2079 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. z. ve znění pozdějších předpisů).

Objednávání Zboží

V internetovém obchodě www.dofal.cz může nakupovat každý Kupující i bez nutnosti registrace, stačí si jen vybrat Zboží a vyplnit adresu pro doručení. Můžete se však i zaregistrovat a využít tak výhody našeho systému, který bude ukládat Vaše Objednávky. Ty si můžete kdykoliv prohlídnout a taktéž si zapamatuje Vaše údaje, které v dalších Objednávkách vyplní za Vás.

V případě, že požadujete daňový doklad vystavený na firmu, je potřebné, aby Vaše Objednávka obsahovala celý obchodní název firmy, její IČ a přesnou adresu firmy.

Kvalita a ceny Zboží

Prodávající se zavazuje dodat Zboží v jakosti obvyklé pro tento druh Zboží. Technické parametry Zboží uvedené v informacích v internetovém obchodu se v některých případech můžou mírně lišit od skutečných údajů, především v případě, že je výrobce upravil (např. uvedení novějšího modelu či výrobkové řady), případně, že je nesprávně uvedl již samotný výrobce Zboží. V takovém případě bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn.

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.dofal.cz jsou platné v čase objednání Zboží. Kupní cena je stanovena dohodou a rozumí se jí cena Zboží včetně daně z přidané hodnoty (DPH). V ceně Zboží nejsou započteny balné a přepravní náklady.

Objednávka

Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení Kupujícím při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě www.dofal.cz(elektronická objednávka), případně při objednání Zboží telefonicky nebo e-mailem. Každá Objednávka musí obsahovat podstatné náležitosti elektronické Objednávky, za které se považují:

 • Identifikace Kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ (pokud bylo přiděleno), DIČ (pokud bylo přiděleno), kontakt (telefon a e-mailová adresa);
 • Identifikace objednávaného zboží nebo taky jeho popis;
 • Množství objednávaného Zboží;
 • Adresa místa dodání Zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že Zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště Kupujícího).

Nebude-li Objednávka obsahovat výše uvedené náležitosti, jež jsou pravdivé a úplné, je považována za neúplnou. V takovém případě se Vás pokusíme kontaktovat za účelem upřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a/nebo doplňujících elektronickou Objednávku Prodávajícímu se elektronická Objednávka považuje za úplnou.

Všechny přijaté elektronické Objednávky jsou z naší strany považované za návrh na uzavření Kupní smlouvy a jsou závazné. Odesláním Objednávky Kupující potvrzuje, že se obeznámil s těmito Obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Podmínkou platnosti elektronické Objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci Objednávky ze strany Kupujícího a jejím přijetím na straně Prodávajícího.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické Objednávky v systému internetového obchodu www.dofal.cz. Prodávající potvrdí e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Kupujícího, uvedenou v elektronické Objednávce, obsah elektronické Objednávky Kupujícího a to bezodkladně po jejím doručení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření kupní smlouvy nedošlo. Zkontrolujte si, prosím, obsah elektronické Objednávky uvedený v e-mailové zprávě, kterou od nás obdržíte. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu potvrzené elektronické Objednávky nás, prosím, kontaktujte na dofal@dofal.cz nebo na tel. +420 773 11 88 96.

Závazek firmy DOFAL JS s.r.o.

Zavazujeme se, že Kupujícím budeme dodávat jen Zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží, vyhovujícími daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybaven českými návody na použití či obsluhu a záručními listy, pokud je to pro daný druh zboží obvyklé.

Zároveň se zavazujeme, že

 • budou dodrženy ceny a příslušné slevy, které byly platné v čase odeslání Objednávky Kupujícím,
 • Zboží bude vhodně zabaleno, abychom se v co nejvyšší míře vyhnuli jeho poškození v průběhu přepravy,
 • Zboží bude dodáno v takovém množství a sortimentu, v jakém bylo uvedeno v Objednávce,
 • k Objednávce bude přiložen daňový doklad (faktura), pokud si Kupující nepřál jinak.

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit Objednávku nebo její část bez udání důvodu a to nejpozději do 1 hodiny od jejího přijetí Prodávajícím. Zrušení Objednávky nám oznamte, prosím, e-mailem na adresu dofal@dofal.cz nebo telefonicky na +420 773 11 88 96. Kupující v oznámení o zrušení Objednávky uvede číslo Objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží nebo služby, případně číslo bankovního účtu.

Prodávající může zrušit Objednávku nebo její část v případě, že

 • Kupující uvedl v Objednávce nepravdivé nebo zavádějící údaje,
 • se již objednané Zboží nevyrábí nebo nedodává.

V případě zrušení Objednávky podle výše uvedeného postupu ze strany Kupujícího, firma DOFAL JS s.r.o. neúčtuje Kupujícímu žádné poplatky související se zrušením Objednávky. V případě, že Kupující zaplatil Prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do momentu zrušení Objednávky, Prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 5 pracovních dnů od stornování Objednávky převodem na bankovní účet Kupujícího. Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem domluvení dalšího postupu.

Dodání Zboží

Zboží, které si u nás objednáte, zpravidla odesíláme do 1 - 3 pracovních dnů, naší snahou je však odeslat jej v co nejkratší možné lhůtě. V případě, že by měl čas odeslání být delší, budeme Vás o tom předem informovat telefonicky, SMS nebo e-mailem. Obdobně Vás budeme informovat, objednáte-li si Zboží, které je vyprodané, případně z jakýchkoliv důvodů není dostupné.

Kupující je povinen Zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto bezodkladně oznámit Prodávajícímu. V případě, že si Kupující Zboží nepřevezme, Prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniknuté škody. V případě, že si Kupující zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení Zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení Zboží.

Platební podmínky

V internetovém obchodě www.dofal.cz může Kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

 • Dobírka. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, kurýrovi nebo na poště. Za úhradu na dobírku účtujeme částku 57,- Kč včetně DPH.
 • Bankovní převod. Po přijetí Vaší Objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol pro uskutečnění platby. Za Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet

FIO banka a.s.

č. ú. 2301173318/2010  

IBAN CZ5220 1000 0000 2301 173 318

 • V případě, že Zboží nebude uhrazeno do 7 dní od zaslání Objednávky, má Prodávající právo Objednávku zrušit.

Poplatky za dopravu

Kupujícímu bude účtovaná ke kupní ceně také cena za dopravu. Způsob přepravy si Kupující vybere při objednávání Zboží označením zvolené možnosti:

 •  Česká pošta – Obyčejný balík
 •  Česká pošta  - balík Do ruky
 •  Česká pošta – balík Na poštu
 •  Česká pošta -  EMS
 •  Geis kurýr

Ceny dopravy jsou stanoveny následovně:

Obyčejný balík

 

do 2 kg

od 2 do 5 kg

od 5 do 10 kg

od 10 do 15 kg

od 15 do 20 kg

Kč s DPH

89,-

98,-

115,-

127,-

144,-

 

Balík na poštu

Hmotnost do

Kč s DPH

Hmotnost do

Kč s DPH

2 kg

108,-

14 kg

156,-

3 kg

116,-

16 kg

170,-

4 kg

120,-

18 kg

174,-

5 kg

127,-

20 kg

181,-

6 kg

131,-

22 kg

188,-

7 kg

134,-

24 kg

196,-

8 kg

138,-

26 kg

199,-

9 kg

142,-

28 kg

203,-

10 kg

145,-

30 kg

206,-

12 kg

152,-

 

 

 

Balík Do ruky

Hmotnost do

Kč s DPH

Hmotnost do

Kč s DPH

2 kg

128,-

14 kg

181,-

3 kg

138,-

16 kg

199,-

4 kg

142,-

18 kg

203,-

5 kg

149,-

20 kg

208,-

6 kg

153,-

22 kg

217,-

7 kg

156,-

24 kg

225,-

8 kg

159,-

26 kg

233,-

9 kg

165,-

28 kg

237,-

10 kg

170,-

30 kg

240,-

12 kg

178,-

 

 

 

EMS

Hmotnost do

1 kg

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

Kč s DPH

135,-

145,-

155,-

164,-

173,-

207,-

247,-

290,-

 

Geis kurýr

Hmotnost do

1 kg

3 kg

4 kg

6 kg

7 kg

9 kg

10 kg

11 kg

13 kg

14 kg

16 kg

Kč s DPH

88,-

89,-

90,-

91,-

92,-

93,-

94,-

98,-

99,-

100,-

101,-

Převzetí Zboží

Zboží zasíláme řádně a bezpečně zabaleno. Kupujícímu doporučujeme před převzetím (a případně zaplacením) zásilky od přepravce na místě zkontrolovat, jestli zásilka není poškozená. V případě rozsáhlejšího poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít a důvod uvést do přepravních dokladů. Za vady a poškození zaviněné přepravcem neneseme odpovědnost.

Okamžitě po převzetí zásilky Zboží prohlídněte a zkontrolujte úplnost balení. V případě poškození Zboží nebo neúplnosti zásilky nás, prosím, kontaktuje na telefonním čísle +420 773 11 88 96 nebo na e-mailové adrese dofal@dofal.cz. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně neúplnost zásilky po podpisu přepravního listu, které nebudou nahlášeny ihned, nebude brán ohled.

Odstoupení od Kupní smlouvy (vrácení zboží)

Spotřebitel má právo i bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy za následujících podmínek:

 • Spotřebitel oznámí Prodávajícímu odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději do 14 dnů od převzetí Zboží, a to buď e-mailem na dofal@dofal.cz nebo poštou na adresu DOFAL JS s.r.o., nám. 28. října 24, 602 00 Brno. Spotřebitel může k tomuto účelu použít Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy.
 • Spotřebitel doručí prodávajícímu Zboží, kopii faktury a případně záruční list, byl-li vydán. 
 • Spotřebitel oznámí Prodávajícímu údaje potřebné na vrácení ceny nebo zaplacené zálohy na Zboží, tj. číslo účtu nebo adresu.
 • Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu snáší Spotřebitel.

Odstoupením Spotřebitele od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít Zboží zpátky a vrátit Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy, všechny platby, které od něj na základě Kupní smlouvy přijal, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.

Pro účely odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy se Zboží považuje za převzaté Spotřebitelem okamžikem, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného Zboží, nebo pokud se Zboží objednané Spotřebitelem v jedné Objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí Zboží, které bylo dodáno jako poslední.

Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli platby za Zboží předtím, než mu je Zboží doručeno nebo než Spotřebitel neprokáže zaslání Zboží zpátky Prodávajícímu.

Po vzájemné dohodě Spotřebitele a Prodávajícího může být vrácení Zboží uskutečněno formou výměny za jiné Zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další Objednávkou Spotřebitele, nebo samostatně. Pokud se Zboží zasílá samostatně (v případě výměny Zboží), neúčtuje se poštovné a balné.

Spotřebitel zodpovídá jen za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjištění vlastností a funkčnosti Zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a vrátit Zboží zhotovené podle osobitých požadavků Spotřebitele, Zboží vyrobené na míru nebo určené konkrétně pro jednoho Spotřebitele.

Právo na odstoupení od Kupní smlouvy se nevztahuje na koupi Zboží, kdy je Kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel. Tyto případy se neřídí zákonem 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) a v takovém případě nemá Kupující právo, s výjimkou zákonných důvodů, od Kupní smlouvy jednostranně odstoupit.

Reklamace

Případnou reklamaci vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejrychleji. Podmínky reklamace upravuje Reklamační řád.

Jak postupovat při reklamaci?

 •          informujte nás o reklamaci e-mailem (dofal@dofal.cz), telefonicky (+420 773 11 88 96) nebo písemně (DOFAL JS s.r.o., nám. 28. října 24, 602 00 Brno, Česká republika);
 •          reklamované Zboží zašlete na naši adresu poštou jako doporučený balík nebo kurýrem. Zaslání na dobírku bohužel neakceptujeme. Balík musí být řádně zabalen tak, aby se zabránilo poškození Zboží. Prosíme Vás, abyste nám reklamované zboží, zejména nářadí, zasílali čisté;
 •          do zásilky prosím uveďte důvod reklamace a Vaší adresu, případně telefon a e-mail;
 •          přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě a v případě, že byl přiložen, také záruční list.

Litujeme, ale po dobu vyřízení reklamace Vám nemůžeme poskytnout náhradní Zboží.

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mimosoudní řešení sporů může využit jen Spotřebitel (tj. Kupující, který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání). Mimosoudní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy, nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou.

Vlastnické právo

Vlastnické právo na Zboží přechází na Kupujícího dodáním Zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní ceny v plné výši podle těchto Obchodních podmínek. Do doby přechodu vlastnických práv z Prodávajícího na Kupujícího, který má výrobky v držbě, má Kupující všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen Zboží na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby bylo za každých okolností identifikovatelné jako Zboží Prodávajícího. Nebezpečenství škody na Zboží přechází na Kupujícího momentem převzetí Zboží Kupujícím nebo jeho zplnomocněncem nebo převzetím od dopravce.

Odpovědnost prodávajícího za vadné plnění

Jde-li o vadu, kterou možno odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, řádně a včas odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, nevzniknou-li tím Prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

Jde-li o vadu, kterou nemožno odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Ty samé práva přislouchají Kupujícímu v případě, že jde sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

V případě, že jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Omezení odpovědnosti

Firma DOFAL JS s.r.o. nenese odpovědnost za:

 • opožděné doručení zboží zaviněno doručovatelem (pošta, kurýr)
 • opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou přijímatele
 • poškození zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr) - viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku a pod.),
 • případné nedodání Zboží, ke kterému došlo vinou výrobce či dodavatele v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek,
 • škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a/nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího,
 • škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a/nebo nesprávně vyplnil registrační formulář.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá za chyby Zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím Kupujícího.

Sdělení před uzavřením smlouvy

Spotřebiteli dále sdělujeme následující informace před tím, než bude uzavřena smlouva prostředky na dálku:

a) náklady na komunikaci na dálku se neliší od základní sazby, kterou spotřebiteli účtuje jeho operátor/provozovatel služby, spotřebitel není s prodávajícím nucen komunikovat na linkách zpoplatněných ve prospěch  prodávajícího

b) prodávající požaduje plnou úhradu kupní ceny před převzetím zboží. Platby probíhají buď bankovním převodem anebo dobírkou při předání zboží. Při doručování prostřednictvím České pošty případně dohodnutého kurýra si spotřebitel hradí náklady přepravy podle aktuálních ceníků těchto poskytovatelů. U zboží upravovaného na přání zákazníka je požadována záloha ve výši 50% z koncové ceny zboží, od smlouvy na zboží upraveného na přání spotřebitele nelze odstoupit bez uvedení důvodu ve 14denní lhůtě, 

c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem jsou opakované plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou (s výjimkou licenčních smluv). V případě, že takovou smlouvu zprostředkuje, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sdělí poskytovatel opakovaného plnění, včetně údaje o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, dále údajů o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží či služby, 

d) pokud není uvedeno jinak, pak v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, 

e) veškeré ceny zboží a služeb jsou v našem internetovém obchodu uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), recyklační poplatek (pokud to vyžaduje platná legislativa) je uváděn zvlášť, ceny na dopravu jsou uvedeny v bodě b) tohoto sdělení, 

f) spotřebitel má právo od uzavřené smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na doručovací adresu prodávajícího, nebo využít formulář pro odstoupení od smlouvy.


Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, na zboží vyráběné na přání zákazníka odlišné od standardní konfigurace,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Výslovně nelze odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu on-line.

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) jde-li o smlouvu o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nelze od této smlouvy odstoupit,

j) smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce, po dokončení obchodního případu prodávající data o ní archivuje, spotřebiteli ji zašle ve formě, která umožní její archivaci a vytištění. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami internetového obchodu www.dofal.cz, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími zákony českého právního řádu.

V případě, že se prokáží kompetentním orgánům České republiky některé ustanovení těchto Obchodních podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to celkem nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotknuty.

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.dofal.cz Prodávajícího v den odeslání elektronické Objednávky Kupujícím s výjimkou případů, kdy je mezi oběma stranami vysloveně dohodnuto jinak. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce internetového obchodu www.dofal.cz.

Prodávající a Kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, především prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Souhlas s obchodními podmínkami

Odesláním elektronické Objednávky kupující prohlašuje, že se před jejím odesláním obeznámil se všemi ustanoveními Obchodních podmínek a Reklamačního řádu internetového obchodu www.dofal.cz platných ke dni odeslání Objednávky a že je bez výhrad akceptuje. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou neoddělitelnou součástí zrealizované Objednávky, tedy kupní smlouvy. Kupující zároveň prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé.

Jakékoliv dotazy, nejasnosti a připomínky Vám rádi zodpovíme na tel. čísle: +420 773 11 88 96 nebo na e-mailové adrese dofal@dofal.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit a jinak upravovat tyto Obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 9.10.2017.

DOFAL JS s.r.o.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení