Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky”) vydala společnost DOFAL JS s.r.o., se sídlem Nám. 28. října 1904/24, 602 00 Brno, IČO 05830371, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97950 vedeném u Krajského soudu v Brně („My” nebo „Prodávající”).

Dozvíte se v nich informace o tom, jak můžete na našich webových stránkách www.dofal.cz („E-shop“) nakupovat naše produkty – autolaky, autoopravárenské materiály a nářadí na opravu karosérií všech typů vozidel.

Kontaktovat Nás můžete jedním z následujících způsobů:

 1. na adrese Cejl 72, 602 00 Brno
 2. na e-mailu dofal@dofal.cz
 3. na telefonním čísle+420 776 752 497 

Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících („Vy“ nebo „Kupující“), a Nás, jakožto Prodávajícího.

Ve vztahu k Nám můžete být v pozici podnikatele nebo spotřebitele. Podnikatelem jste tehdy, pokud nákup provádíte v souvislosti s vaším vlastním podnikáním nebo zaměstnáním. Spotřebitelem jste tehdy, pokud taková souvislost není. To, jestli vystupujete jako podnikatel nebo spotřebitel, můžete ovlivnit zakliknutím tlačítka „Nakupuji na firmu“ a vyplněním příslušných údajů v průběhu objednávky.

Tyto práva a povinnosti vznikají částečně již v souvislosti s registrací uživatelského účtu na webových stránkách www.dofal.cz („E-shop“), pokud si uživatelský účet registrujete. Většina práv a povinností pak vzniká v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy („Smlouva“), k čemuž dochází na základě vaší objednávky prostřednictvím E-shopu.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://www.dofal.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podmínky akceptujete již při registraci uživatelského účtu (pokud si účet registrujete), případně před odesláním Objednávky na e-shopu. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, na čem jsme se společně dohodli v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. Některé definice

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů, historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2. Obecná ustanovení a poučení

2.1. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce či při registraci Uživatelského účtu budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

2.2. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými kupujícími. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného kupujícího.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. Těmito Podmínkami se budou řídit i Objednávky, které učiníte telefonicky nebo e-mailem. Na základě Objednávek mimo E-shop Vám zašleme Podmínky k odsouhlasení na Vaši e-mailovou adresu. Vaše Objednávka je teprve návrhem na uzavření Smlouvy a ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

c) Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany k dispozici. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Tento případ může nastat například i tehdy, pokud si objednáte Zboží, které vám musíme na míru teprve vytvořit (ať už podle Vašeho vzorku nebo na základě výběru konkrétní barvy či jiných parametrů ve vzorníku či on-line katalogu). V tom případě jsme oprávněni na základě Vašich požadavků uvedených v Objednávce zaslat Vám novou nabídku, kterou musíte potvrdit.

3.7. V určitých případech se může stát, že i po potvrzení Objednávky a tedy uzavření Smlouvy zjistíme, že Zboží nemůžeme dodat v termínu uvedeném na E-shopu, například z důvodu chyby ve skladové dostupnosti Zboží nebo výpadku u našeho dodavatele. V takovém případě Vás kontaktujeme s návrhem nového termínu dodání Zboží. Pokud nám ho výslovně schválíte nebo se do 5 pracovních dnů nevyjádříte, dodáme Vám Zboží dle původní Smlouvy v novém termínu. Pokud však s novým termínem doručení nesouhlasíte, můžete od Smlouvy odstoupit. My jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit, pokud zjistíme, že ani v budoucnu nebudeme moct plnit (např. Vámi požadované Zboží není a nebude k dispozici).

3.8. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra. Od původní Smlouvy se zjevně chybnou Cenou jsme oprávněni odstoupit.

3.9. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.10. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku také jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

4. Uživatelský účet

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. Založení uživatelského účtu není podmínkou pro vytvoření Objednávky a uzavření Smlouvy. Můžete si ho vytvořit kliknutím na políčko „Registrace“ v horní části E-shopu či v rámci Objednávky zakliknutím příslušného políčka.

4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. Pokud zjistíte, že došlo k vyzrazení nebo zneužití vašich přístupových údajů, neprodleně nás informujte, prosím.

4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy, například pokud opakovaně nepřevezmete Zboží.

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Nezaručujeme vám dostupnost Uživatelského účtu ani E-shopu.

5. Zvláštní pravidla pro některé typy zboží, slevy

5.1. Tento článek podmínek se týká některého Zboží, pro které platí ze zákona a na základě našeho uvážení zvláštní pravidla. Jedná se konkrétně o Zboží, které:

1. je vytvořené nebo upravené Vám přímo na míru;

2. je možné nakupovat až osobami staršími 18 let;

3. je určené k použití pouze pro profesionály s dostatečnými znalostmi a dalším vybavením;

4. je nějakým způsobem poškozené (např. má poškozený obal).

5.2. Pro vyloučení veškerých pochybností uvádíme, že Zbožím na míru myslíme jak Zboží, které je vytvořené přímo na základě vašich individuálních požadavků (např. když nám předložíte vzorek), tak Zboží, které vytvoříme až po potvrzení Objednávky na základě Vašeho výběru barvy a jiných parametrů ve vzorníku či katalogu, které Vám v rámci Objednávky zpřístupníme. Jinými slovy, i Zboží vytvořené výběrem ze vzorníku či on-line katalogu je Zboží na míru. Na tuto skutečnost Vás u jednotlivého zboží v E-shopu upozorníme.

5.3. Berete na vědomí, že u Zboží upraveného přímo na míru nemáte právo od Smlouvy odstoupit.

5.4. V individuálních případech můžeme u Zboží upravovaného na míru žádat uhrazení zálohy nebo umožnit pouze platbu předem. Bez takové úhrady nejsme povinni zahájit přípravu Zboží. Pokud si Zboží na míru nepřevezmete, nemáte právo na vrácení zálohy ani platby za takové Zboží.

5.5. Některé Zboží nabízené na E-shopu podléhá určitým omezením prodeje. Jde zejména o Zboží, které je určeno k prodeji pouze osobám starším 18 let nebo o Zboží, které je určené pro profesionální použití. Na tuto skutečnost budete na E-shopu upozorněni a koupí takového Zboží potvrzujete, že tyto podmínky splňujete a Zboží jste schopni a budete využívat v souladu s platnou legislativou (vč. legislativy týkající se chemických látek a nebezpečných odpadů). Nejsme odpovědni za jakékoli porušení těchto zvláštních podmínek či újmu způsobenou nesprávným použitím Zboží. Jsme oprávněni umožnit prodej Zboží určeného pro profesionální použití pouze podnikatelům.

5.6. V případě poškozeného Zboží, u kterého Vám při jeho koupi poskytujeme slevu v sekci „Výprodej“ nebo jinde na E-shopu, Vás předem na E-shopu nebo v potvrzení Objednávky upozorníme, že takové Zboží má určitou vadu. Jelikož se jedná o vadu nápadnou a zřejmou již při uzavření Smlouvy, nemůžete Zboží pro takovou vadu reklamovat.

5.7. Na E-shopu můžeme někdy nabízet ve slevě i Zboží, které není nijak poškozené. Původní cena, která je na E-shopu typicky vyobrazena jako přeškrtnutá, znamená nejnižší cenu na E-shopu za posledních 30 dní před zlevněním. Ve výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění.

6. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva, poukazy

6.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu a Objednávky. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v Objednávce se uplatní Cena uvedená v Objednávce, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

6.2. Celková cena je uvedena včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.

6.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést zejména následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5 dnů.

b) Platební kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese https://www.gopay.com/cs. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dnů.

c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí na adrese Cejl 72, 602 00 Brno. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

Berete na vědomí, že způsoby platby nebo poskytovatel platební brány se mohou změnit a o této změně vás budeme informovat změnou na E-shopu.

6.4. Pokud Celkovou cenu při platbě předem (bankovní převod, platební karta) neuhradíte ve lhůtách splatnosti uvedených výše, tedy nedojde v těchto lhůtách k připsání částky na náš bankovní účet, jsme oprávněni Objednávku zrušit a tím od Smlouvy s Vámi odstoupit.

6.5. Faktura bude vystavena po uhrazení Celkové ceny Zboží a bude fyzicky přiložena ke Zboží, resp. předána při osobním odběru Zboží. Může však být dle našeho uvážení zpřístupněna i jiným způsobem (např. zaslána na e-mail nebo uložena v Uživatelském účtu).

6.6. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

6.7. V rámci svých služeb vám můžeme poskytovat i dárkové nebo reklamní poukazy („Poukaz“), které jsou určené k zaplacení Celkové ceny Zboží nebo její části. Pokud neuvedeme v písemné komunikaci s vámi nebo přímo na Poukazu jinak, platí pro uplatnění Poukazů následující pravidla:

a) Smlouva ve vztahu k Poukazu, pokud jste si ho zakoupili, je uzavřena okamžikem potvrzení Objednávky Poukazu na E-shopu z Naší strany či zakoupením na Naší provozovně. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Podmínkami.

b) Platnost Poukazu je 1 rok od data zakoupení;

c) Poukaz je možné uplatnit všemi způsoby, kterými u nás můžete běžně nakupovat (on-line i přímo na adrese Cejl 72, 602 00 Brno);

d) Poukaz není směnitelný zpět na peníze;

e) Při částečném vyčerpání Poukazu zbytek hodnoty Poukazu propadá.

7. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci

7.1. Zboží budeme odesílat tak, aby Vám bylo doručeno nejpozději do 7 pracovních dní od potvrzení Objednávky (vyjma případů, kdy Vás o prodloužení doby doručení budeme informovat přímo u Zboží na e-shopu, emailem anebo telefonicky). Nedokážeme však ovlivnit možné zpoždění doručení z důvodů na straně přepravní společnosti. Zboží Vám dodáme způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat zejména z následujících možností:

a) Osobní odběr na adrese Cejl 72, 602 00 Brno;

b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, GLS Parcelshop;

c) Doručení prostřednictvím přepravních společností GLS, Packeta/Zásilkovna;

Berete na vědomí, že možné způsoby dopravy se mohou změnit a o této změně vás budeme informovat buď změnou Podmínek, případně jen změnou na E-shopu.

7.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.

7.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. V případě platby bankovním převodem a kartou on-line doba doručení Zboží začíná běžet až okamžikem zaplacení Objednávky dle odst. 5. Předpokládaná doba potřebná k doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na Cejl 72, 602 00 Brno Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu anebo telefonicky.

7.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky anebo o poškození obsahu zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

7.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle odst. 4. Podmínek, nejedná se o porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupením od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což Nám od Vás náleží úplata ve výši 10 Kč/den. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud nám vznikla.

7.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným či jiným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

7.7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle odst. 4. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží. S výjimkou první věty se toto ustanovení nevztahuje na spotřebitele.

7.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, Vás budeme vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku dostupnosti Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

7.9. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky dodavatelů apod.), jsme oprávněni prodloužit termín dodání Zboží o dobu trvání vyšší moci, přičemž vám neodpovídáme za případnou vzniklou škodu z důvodu pozdního dodání Zboží.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Pokud u Nás nakupujete jako spotřebitel, uvádíme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete, pokud jste nás o tom při komunikaci s námi informovali nebo je účel jinak patrný ze Smlouvy, a s nímž jsme souhlasili;

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy nebo technické normy;

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;

g) odpovídá požadavkům právních předpisů; a

h) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením Smlouvy.

Písm. d) až g) se nepoužijí v případě, že Vás před uzavřením Smlouvy zvlášť na E-shopu či v potvrzení objednávky upozorníme, že se některá vlastnost věci liší a vy nám to při uzavírání Smlouvy odsouhlasíte. V tomto případě je Smlouva uzavřena až odsouhlasením z Vaší strany.

8.2. Pokud u Nás nakupujete jako podnikatel, uvádíme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7. Podmínek bez vad, zejména pak, že Zboží:

a) dodáváme v ujednaném množství, jakosti a provedení; pokud jakost a provedení nejsou ujednány, plníme v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý;

b) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které jsou nutné pro užívání věci;

c) odpovídá požadavkům právních předpisů;

d) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které vám byly poskytnuty před uzavřením Smlouvy;

8.3. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2158 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.4. Záruku za jakost poskytujeme pouze v následujících případech:

a) záruka či jiná garance (např. doba skladovatelnosti či použitelnosti) je poskytována přímo dodavatelem Zboží; nebo

b) informujeme o existenci záruky přímo na E-shopu či v dokladech dodaných se Zbožím.

8.5. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle odst. 1. nebo 8.2., můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

8.6. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

b) na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

8.7. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

8.8. Dále máte právo na:

a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b) odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

8.9. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

8.10. Pokud jste podnikatel a Zboží má vadu, nepoužijí se na Vás ustanovení odst. 5. až 8.8., ale můžete uplatnit práva z vadného plnění dle § 2106 a 2107 Občanského zákoníku. Při podstatném porušení Smlouvy tedy můžete žádat odstranění vady (dodáním nové věci nebo chybějící věci či opravou), přiměřenou slevu z kupní ceny, případně můžete odstoupit od Smlouvy. U vady nepodstatné pak můžete žádat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.11. Nemůžete reklamovat Zboží:

a) u kterého uplynula lhůta k uplatnění reklamace;

b) pro barevnou odchylku menší než +- 5 % vzhledem ke vzorku dodavatele, či obdobnému etalonu, oproti barvě uvedené v Objednávce;

c) které bylo vyrobeno řádně podle vašich nesprávných podkladů;

d) pro opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

e) které je použité, kdy vada odpovídá míře použití a opotřebení;

f) kvůli vadě, o které jste věděli nebo kterou jste sami způsobili.

8.12. Nemůžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového Zboží tehdy, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, ve kterém jste ho obdrželi, ledaže jsou naplněny podmínky dle § 2110 Občanského zákoníku.

8.13. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

b) co je obsahem reklamace;

c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.14. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.15. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

8.16. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

8.17. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. Pokud jste spotřebitel a vada se projeví v průběhu 1 roku od převzetí, pak se má za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, kdy nemůžete Zboží užívat, pokud jste vadu vytkli oprávněně.

8.18. Pokud si to při osobním převzetí Zboží na Naší provozovně výslovně vyžádáte a pokud je to možné, máte právo na to, aby bylo Zboží před Vámi překontrolováno a aby byly převedeny jeho funkce.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

9.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

9.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

9.3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku. Jedná se o následující případy:

a) dodávka Zboží vyrobeného podle vašich požadavků nebo přizpůsobeného Vašim osobním potřebám, tzv. zboží na míru (blíže v čl. 5. Smlouvy);

b) dodávka Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby;

c) dodávka Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. smísení dvou a/nebo více dodaných materiálů);

d) dodávka Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste obal porušili.

9.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

9.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 2. Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

9.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

9.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 2. Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny. Jinými slovy, můžeme snížit Cenu, kterou vám vrátíme, pokud došlo ke snížení hodnoty Zboží, se kterým jste nakládali v rozporu s tímto ustanovením.

9.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace nebo že jste jinak porušili Podmínky nebo Smlouvu.

9.10. V případě, že nakupujete Zboží v rámci své podnikatelské činnosti, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

10. Řešení sporů se spotřebiteli

10.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy dofal@dofal.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vůči nám vystupujete jako podnikatel, některá práva v Podmínkách se pro vás neuplatní. Jedná se zejména o:

a) informace o Zboží dle odst. 1. a uplatnění práv z vadného plnění dle odst. 8.5. až 8.8.

b) možnost odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů (odst. 2. Podmínek);

c) Řešení sporů se spotřebiteli (čl. 10. Podmínek);

11.2. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů země Vašeho bydliště.

11.3. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

11.4. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

11.5. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

11.6. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

11.7. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

11.8. Všechna naše práva k E-shopu (webovým stránkám), zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.

11.9. K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 2. 1. 2024 a nahrazují starší znění obchodních podmínek. Starší znění obchodních podmínek najdete zde.

 

 


 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát: DOFAL JS s.r.o., Nám. 28. října 24, 602 00 Brno

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:


 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: DOFAL JS s.r.o., Nám 28. října 24, 602 00 Brno

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti DOFAL JS s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu Cejl 72, 602 00 Brno nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři, případně jiným jednoznačným prohlášením, ze kterého budou patrné výše uvedené informace.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis: