Reklamace

Tento reklamační řád byl zpracován podle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb. z. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). 

Prodávajícím je společnost DOFAL JS s.r.o., se sídlem nám 28. října 24, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 97950, IČO: 05830371 (dále „DOFAL JS“ nebo „Prodávající“).

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.dofal.cz odesláním elektronické Objednávky Prodávajícímu (dále „Kupující“);

Zboží se rozumí výrobky nebo služby v nabídce internetového obchodu www.dofal.cz(dále jen „Zboží“);

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího při uplatňování práv z vad zboží ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.

Tento reklamační řád se nevztahuje na nákup zboží podnikateli, kteří kupují zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Práva kupujícího při doručení zboží

Kupující má právo nepřevzít doručené zboží od dopravce, je-li doručené Zboží:

a)      jiného typu nebo

b)      v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou nebo

c)       v poškozeném obalu nebo

d)      bez příslušných dokladů.

Dojde-li k doručení zboží kupujícímu podle písm. a) tohoto článku, má Kupující právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu doručil Zboží v souladu s domluvenými podmínkami ve smlouvě, a to zejména výměnou zboží. Pokud není takový postup možný, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených níže.

Odpovědnost prodávajícího za vady prodávaného zboží

Prodávající zodpovídá za to, že Zboží má při prodeji stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí zodpovídat platným technickým normám.

Prodávající zodpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí Zboží v záruční době.

Záruční doba na nářadí a příslušenství je 24 měsíců, není-li v přiloženém návodu vyznačena jiná záruční doba. Záruční doba na spotřební materiál je vyznačena na obalu příslušného výrobku a zároveň ji pro orientaci uvádíme i v popisu jednotlivého Zboží v rámci internetového obchodu www.dofal.cz. Při použitém zboží je záruční doba 12 měsíců.

Při věcech prodávaných za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců,  firma DOFAL JS však nezodpovídá za vadu, pro kterou byla dojednána nižší cena.

Záruční doba na zboží začíná plynout od data převzetí Kupujícím. Má-li koupené Zboží uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba plynout až ode dne jeho uvedení do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl na vykonání služby potřebnou součinnost.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá v případě, že byla reklamace oprávněna a uznaná. Dojde-li k výměně zboží, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového zboží. To samé platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Práva kupujícího ze zodpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud nebudou uplatněny v záruční době.

Uplatnění práv ze zodpovědnosti za vady (reklamace)

Reklamaci může Kupující uplatnit prostředky dálkové komunikace (e-mailem) na adrese dofal@dofal.cz, telefonicky na +420 773 11 88 96 anebo poštou na adrese sídla společnosti DOFAL JS (nám 28. října 24, 602 00 Brno).

Při předkládání Zboží na reklamaci:

a)      je potřebné důvěryhodným způsobem doložit, že bylo zakoupeno od Prodávajícího. Důvěryhodným dokladem je originál dokladu o zakoupení výrobku a/nebo řádně vyplněný záruční list (pokud byl vystaven),

b)      je potřebné, aby Zboží splňovalo všechny ostatní podmínky pro záruční reklamaci uvedené v záručním listu (fyzicky nepoškozeno, nepoškozeno živelnou událostí, neporušené plomby atd.),

c)       v případě, že si zákazník uplatňuje právo vyplývající ze záruky přesahující rozsah záruky stanovené zákonem, je potřebné předložit originál záručního listu. 

Kupující má právo uplatnit u Prodávajícího záruku jen na Zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo Prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího. Záruka nebude uznaná v případě:

 •          běžného opotřebení Zboží,
 •          nadměrného mechanického opotřebení Zboží,
 •          znečištěním Zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby nebo nedostatečnou údržbou,
 •          používaní Zboží v podmínkách, které nezodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy              prostředí, ve kterém se Zboží běžně používá,
 •          vad Zboží způsobených vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí apod.,
 •          zásahu do Zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy),
 •          používání Zboží v rozporu s návodem na obsluhu nebo použití,
 •          mechanického poškození, které není způsobeno opotřebením při obvyklém užívání – např. přetržením, přeřezáním,                    tepelným poškozením zboží, poškozením neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškozením zboží                apod.
 •          poškození v důsledku živelné pohromy,
 •          poškození způsobeného nesprávným zacházením se Zbožím,
 •          poškození v důsledku použití zboží k jinému účelu než k takovému, na jaký je Zboží určeno,
 •          používaní Zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo              bezpečnostními předpisy,
 •          vad způsobených nevhodným skladováním,
 •          zanedbání starostlivosti o Zboží,
 •          uplynutí záruční doby Zboží,
 •          má-li předložený doklad o koupi výrobku a/nebo záruční list zřejmé známky neoprávněně vykonaných změn údajů nebo            pokud je na zboží odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno v záručním listu,

Při uplatnění reklamace obdrží Kupující kopii reklamačního protokolu, kterým je povinen prokázat se při vyřizování reklamace. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Uplatnil-li kupující reklamaci zboží v prvních 12 měsících od koupě, může Prodávající odmítnout reklamaci jen na základě odborného posouzení na náklady Prodávajícího. Uplatnil-li kupující reklamaci výrobku po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřizovala, je povinná v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; po dobu výkonu odborného posuzování záruční doba neplyne. Znovu uplatněnou reklamaci nemožno zamítnout.

Lhůta pro uplatnění reklamace

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží přepravní službou (§ 620 OZ).
Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání.

U výrobků prodávaných za nižší ceny se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena stanovena – to musí být uvedeno na prodejním dokladu (§ 619 OZ).

Způsob vyřizování reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytnou vady, pro které nemůže být zakoupené Zboží řádně používáno nebo může být používáno jen omezeně, a je možné tyto vady odstranit, má Kupující právo na jejich bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu Zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy vyměnit vadné zboží za bezvadné namísto odstranění vady, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

V případě vady, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně používáno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit (vrácení peněz). Ty samé práva má kupující i v případě, že jde sice o odstranitelné vady, zboží však nemůže byt řádně užíváno z důvodu opětovného vyskytnutí vad (aspoň 3 krát se opakující vady) nebo z důvodu většího počtu vad (aspoň 3 současně se vyskytující vady) na zakoupeném zboží.

V případě neodstranitelné vady zboží, která nebrání řádnému užívání zboží, má kupující nárok na slevu z kupní ceny.

Má-li zboží prodávané za nižší cenu nebo použité zboží vadu, za kterou prodávající zodpovídá, má kupující namísto práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Při použitém Zboží Prodávající nezodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající nezodpovídá za vadu, pro kterou byla dojednána nižší kupní cena.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, je považovaná za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byli:

a)      domluveny v kupní smlouvě a vykonány Prodávajícím nebo jinou osobou na zodpovědnost Prodávajícího, nebo

b)      vykonány kupujícím a vada vznikla z důvodu nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení zboží do provozu.

Má-li kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na Kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jen co si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

Nabízí-li Prodávající při koupě zboží Kupujícímu k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na kupujícím, jestli nabízené zboží jako dar přijme nebo odmítne. Tento  dar však není prodaným zbožím, a proto Prodávající nezodpovídá za jeho případné vady. V případě, že Prodávající o případných vadách daru ví, je povinen na tyto vady kupujícího při nabídce daru upozornit. Má-li dar vady, na které Prodávající Kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit. Vznikne-li Kupujícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení kupní ceny), je kupující povinen vrátit Prodávajícímu všechno, co podle smlouvy dostal, tj. také zboží přijaté jako dar. Není možné odstoupit pouze od části smlouvy, ale jen od kupní smlouvy jako celku.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, v složitých případech do třech (3) pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vykonána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejné práva, jako kdyby se jednalo o vadu, která se nedá odstranit. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u Zboží, které je potřebné zaslat na opravu výrobci a dobu nevyhnutně potřebnou k této opravě.

Nevyřídí-li prodávající reklamaci do 30 dnů, kupující má stejná práva jakoby šlo o neodstranitelnou vadu, tj. právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

Doklady

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace.

Prodávající je povinen na požádání orgánu dozoru prokázat kopii potvrzení o přijetí reklamace, důvody, pro které není možné rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace ihned a pro které není reklamaci možné vyřídit ihned po určení způsobu vyřízení reklamace, zaslání nebo výsledcích odborného posouzení a kopii dokladu o vyřízení reklamace.   

Náklady reklamace

Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je Kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.

Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí Prodávající. Dojde-li k vadě výrobku v záruční době, má zákazník právo na odstranění vzniklé závady. V případě, že vada zboží je neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým, nebo po dohodě výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.

Převzetí zboží ze záruční opravy

Kupující si je povinen převzít Zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho (1) měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být vykonána a byla-li vykonána později, do jednoho (1) měsíce od vyrozumění o jejím provedení.

Řešení sporů

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje příslušný soud.

 

Tento reklamační řád je platný od 15. 4. 2017.